In de wei

wei

Voor meer informatie over dit leefgebied:

Weidedieren

In weilanden moet gras groeien voor het vee. In graslanden waar weinig anders groeit, zullen weinig diersoorten te vinden zijn. In het verleden werden veel natte weilanden drooggelegd met de nodige gevolgen voor de de planten en dieren aldaar. Alleen daar waar nog waterpoelen over zijn zullen we amfibieën en waterinsecten aantreffen. De meeste weidevogels prefereren vochtige weilanden, omdat daar voldoende voedsel te vinden is.

Grasland

De helft van Nederland wordt gebruikt als grasland en verreweg het grootste deel van het grasland wordt als weide gebruikt voor vee. Dit grasland bestaat vaak uit grassoorten, die snel groeien, zoals Engels raaigras. Door regelmatige bemesting met dierlijke mest of kunstmest kan er 5 tot 6 keer per seizoen gemaaid worden. Dit wordt gedaan om in de winter het vee gebaald gras of kuilgras te kunnen geven. In de moderne veeteelt is er in het weiland meestal geen ruimte voor andere planten en worden paardenbloemenpinksterbloemboterbloem en veldzuring bestreden.
Alleen in weilanden, die weinig bemest worden en waar geen onkruidverdelgers worden gebruikt, krijgen andere planten een kans. Hiervoor wordt vaak met de betreffende boer een beheersovereenkomst gesloten.

Dieren

Naast het feit dat bij het gras zich ook planten spontaan kunnen vestigen is het weiland van groot belang voor de weidevogels, zoals de kievit, grutto, veldleeuwerik en scholekster. En van de kraaienfamilie de roek, kauw en zwarte kraai. Ook de zwaluwsoorten als boerenzwaluw en huiszwaluw kunnen we in de weide aantreffen.

Ook een aantal andere dieren weten de weide te vinden zoals de veldmuis, de hermelijn, de wezel en de mol. Bovendien zijn er ook talrijke insecten te vinden als bijvoorbeeld de langpootmug, kniptor en hooivlinder. Het is duidelijk dat de weide hierdoor meer is dan alleen een noodzakelijke verblijfplaats voor het vee.